รับตรวจเช็คและถอดอุปกรณ์GPSออกจากรถทุกชนิด
GPS Fashion ราคา 1,200 บาท